Наша школа

Vertibas_50.jpg

 

Jelgavas 2. pamatskolas attīstības virzieni 2016./2017. māc.g. - 2018./2019. māc.g.

 

Skolas moto:

„Lai pārsteidzošā dabas, rotaļu, spēļu, dailes, mūzikas, fantāzijas un radošuma pasaule, kas atrodas bērniem līdzās līdz mācību uzsākšanai skolā, neaizvērtos viņiem ar ienākšanu klasē.” 
(V.Suhomlinskis)
 
 
Skolas pamatmērķi:
 
1.Veidot labvēlīgu izglītības vidi, organizēt izglītības procesu atbilstoši Valsts pamatizglītības standarta prasībām.
 
2.Nodrošināt skolēniem konkurentspējīgu izglītību, īstenojot:
•pirmsskolas sagatavošanas mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 01011121);
•pamatizglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 21012121);
•speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621).
 
3.Īstenojot mazākumtautību pamatizglītības programmas, nodrošināt skolēniem konkurentspējīgu izglītību Jelgavas ilgtermiņa attīstības prioritāšu kontekstā, kas veidotu sociāli aktīvu un radošu skolēnu.
 
4.Izveidot skolā vides pārvaldes sistēmu, kas 
•attīstītu skolu kā Zaļo skolu un veidotu Zaļās skolas atpazīstamību pilsētā, 
•veicinātu skolēnu izpratni par vidi, sniegtu iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi, un pieņemt lēmumus vides uzlabošanā skolā un savā dzīvesvietā.
 
 
Vispārējais skolas raksturojums:
 
1.Jelgavas 2.pamatskola dibināta 1979.gadā kā Jelgavas 7.vidusskola.
 
2.Jelgavas 2.pamatskolā strādā:
67 pedagogi.
27 tehniskie darbinieki.
 
3.Jelgavas 2.pamatskolas pedagogu kvalitatīvais sastāvs:
augstākā pedagoģiskā, maģistrs – 23 
augstākā pedagoģiskā – 64
augstākā – 1
 
4.Profesionālās darbības kvalitātes:
5.pakāpe – 2
4.pakāpe – 3
3.pakāpe – 23 
2.pakāpe – 13
 
5. Izglītojamo skaits skolā:
 

Kods

Licence

Izglītības programma

2014./2015.m.g.

2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

21011121

V-4965

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma

536

557

582

593

21015621

V-7843

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

46

60

54

52

01011121

V-7258

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma

72

54

38

30

Kopā:

654

671

674

675

Sociālās vides raksturojums:

Mācību gads

2016./2017.māc.g

Skolēnu skaits

675

Izglītojamie, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas

55

Sociāla riska ģimeneņu skaits (kopā)

124

maznodrošināta ģimene

24

sociāla riska ģimene (skolas viedoklis t.sk)

100

-Skolēni no daudzbērnu ģimenēm

80

-Bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni

4

-Bērni, kuriem noteikta invaliditāte

3

-Uzskaitē esošie bērni (valsts un pašvaldības policijā, probācijas dienestā)

4

-Bērnu skaits, kuriem vecāki devušies uz ārzemēm

9

Nepilnas ģimenes

95

Saņem brīvpusdienas no skolas

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatizglītības un interešu programmas

 1. Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
 2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem (kods 21015621)
 3. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods 01011121)
 
Kultūrizglītības programma
    • Garīgās, klasiskās un tautas mūzikas koris „Zvonņica”
    • Vokālais ansamblis
    • Gleznošanas studija "Palete"
    • Teātra studija
 
Radošās industrijas programma
    • „Jaunais amatnieks”
    • Lietišķā māksla
    • Tehniskā konstruēšana
    • Robotika
 
Sporta izglītības programma
    • Futbols
    • Šaha skola
    • Florbols
    • Pašaizsardzība
 
Skolas dalība projektos:
 
  • „Miniphanomenta” skolēnu radošo spēju attīstīšana ar dažāda veida eksperimentiem 1. – 9. klašu skolēniem.
  • „Skolēnu radošo un pētniecisko prasmju attīstīšana”  4. – 9.klašu skolēniem (sadarbībā ar Kesklinas krievu ģimnāziju (Tallinna, Igaunija).
  • A/S "Latvijas Valsts meži" „Mammadaba” vides izglītības programma 2. – 9. klašu skolēniem.
  • Latvijas vides fonda EKO skolu programma.
  • "Sporto visa klase".
  • "Digitālās prasmes nākotnes digitālajām darbam".
  • "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".
  • "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
 
Skolas prioritātes 2017./2018.m.g.:
 
1. pamatjoma: MĀCĪBU SATURS

Prioritātes:

 1. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana skolēniem, kas apgūst speciālo pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621).
 2. Skolēnu pētniecisko, radošo kompetenču attīstīšana, īstenojot kvalitatīvu vispārējās pamatizglītības programmas, individuālo un grupu darbu.
 3. Skolēnu izpratnes aktualizēšana par zaļās domāšanas priekšrocībām, īstenojot mācību priekšmetu programmas, skolas audzināšanas programmu, kā arī piedaloties Latvijas vides izglītības fonda aktivitātēs.
 4. Ekoizglītības aktivitāšu īstenošanas nodrošināšana, integrējot to mācību priekšmetu programmās.
 5. Gatavojoties Latvijas Republikas Proklamēšanas simtgadei, aktualizēt demokrātisko vērtību un lokālpatriotisma izpratnes nozīmi sabiedrībā un katra indivīda dzīvē.

2. pamatjoma: MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Prioritātes:

 1. Skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidošanas nepieciešamības aktualizēšana, nodrošinot skolēnu radošās un pētnieciskās darbības attīstīšanu, ievērojot katra skolēna individuālās spējas un izaugsmes dinamiku.
 2. Vispārējās pamatizglītības jaunā standarta projekta un jauno paraugprogrammu projekta apzināšana.
 3. Skolēnu radošuma, izziņas kompetenču attīstīšana, nodrošinot eksakto mācību priekšmetu apguvi, individuālo un grupu darbu.
 4. Apzinātas izglītības nozīmes aktualizēšana katra indivīda personības veidošanā.
 5. Skolas metodiskā darba aktualizēšana saskaņā ar skolas darbības prioritātēm.
 6. Ekoskolu vadlīniju īstenošana mācību procesā, izmantojot starppriekšmetu saikni.
 7. Informācijas apmaiņas pilnveidošana mācīšanas un mācīšanās starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

3. pamatjoma: SKOLĒNU SASNIEGUMI

Prioritātes:

 1. Skolēnu mācību sasniegumu attīstības dinamikas analizēšana.
 2. Individuālo konsultāciju nodrošinājuma aktualizēšana talantīgajiem skolēniem.
 3. Pašvērtējuma nozīmes aktualizēšana katra skolēna izaugsmē.
 4. Apgūto kompetenču praktiskā pielietojuma nodrošināšana mācību procesā.
 5. Skolēnu lasītprasmes un patstāvīgā darba pilnveidošanas aktualizēšana, izmantojot mūdienu metodes.
 6. Skolēnu radošo darbu apkopošanas un publicēšanas aktualizēšana.

4. pamatjoma: ATBALSTS SKOLĒNIEM

Prioritātes:

 1. Karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanas nodrošināšana.
 2. Individuālo nodarbību nodrošinājuma aktualizēšana talantīgajiem skolēniem.
 3. Individuālo nodarbību piedāvājuma pilnveidošana saskaņā ar skolas darbības prioritātēm, izglītojamo interesēm un pieprasījumu.

5. pamatjoma: SKOLAS VIDE

Prioritātes:

 1. Turpināt dalību Latvijas vides izglītības fonda Ekoskolu programmā, īstenojot jaunu Ekoskolu programmas aktivitāti.
 2. Labvēlīgas sadarbības vides nodrošināšana skolā: skolas vadība, skolotāji, skolas darbinieki, skolēni, skolēnu vecāki.
 3. Skolas vides noformējuma koncepsijas īstenošana saskaņā ar skolas attīstības plānu.
 4. Skolas muzeja izveides nodrošināšana, gatavojoties skolas 40 gadu jubilejai.
 5. Skolas teritorijas labiekārtošanas nepieciešamības aktualizēšana (stadions, zaļā klase, veselības taka).

6. pamatjoma: RESURSI

Prioritātes:

 1. IT resursu iegāde un racionāla to izmantošana.
 2. Skolotāju tālākizglītības nepieciešamības aktuālizēšana, paaugstinot to kompetences, kas nodrošinātu kvalitatīvu izglītību izglītojamajiem.
 3. Skolotāju un skolēnu dalības aktualizēšana pilsētas, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos.
 4. ES struktūfondu finansējuma piesaistes aktualizēšana skolas attīstības prioritāšu īstenošanai, izmantojot „Erasmus +”, Latvijas vides izglītības fonda, Latvijas vides fonda iespējas.
 5. Mērķtiecīgs materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums kvalitatīva mācību darba nodrošināšināšanā.
 6. Skolas nodrošinājums ar kompetentu pedagoģisko un tehnisko personālu.

7. pamatjoma: SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Prioritātes:

 1. IKT jaunāko  ideju nodrošināšana un ieviešana mācību un audzināšanas darbā.
 2. Kvalitatīva vadības cikla nodrošināšana.
 3. E-žurnāla, portāla „Uzdevumi.lv” un skolas mājas lapas iespēju izmantošanas aktualizēšana.