Mūsu projekti

„Miniphänomenta” – skolēnu radošo spēju attīstīšana ar dažāda veida eksperimentiem 1. – 9. klašu skolēniem.
 
„Skolēnu radošo un pētniecisko prasmju attīstīšana”   4. – 9.klašu skolēniem (sadarbībā ar Kesklinas krievu ģimnāziju Tallinas (Igaunija).
 
„Mammadaba”  – vides izglītības programma 1. – 6. klašu skolēniem.
 
 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

nac_att_lpan_ieguldijums_tava_nakotne.png

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR  

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

 Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi

 Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs 

 Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Individuālo pieeju veido vispārējās izglītības iestādes kolektīvs, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamajiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti. Tāpat nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamība un sadarbība, kas agrīni var noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru kompensācijas rezultātā iespējams panākt izglītojamā ātrāku attīstību. Agrīnajā mācību procesā (1. – 6.klase), kad izglītojamais tikai apgūst mācīšanās prasmes, ir būtiski nodrošināt pedagoģiskās intervences pasākumus, jo bieži vien pedagogs ir pirmā persona, kas šādu vajadzību esamību var diagnosticēt. Lai risinātu pedagogu gatavību pārmaiņām, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt ne tikai vispārēju mācību pieejamību pedagogiem skolas vidē, bet arī pedagogu un atbalsta personāla mācības tādu diagnostikas un monitoringa rīku kā DIBELS Next, Vekslera intelekta tests un latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa apguvē un ieviešanā skolās, kas īsteno individuālās pieejas attīstību.

APSTIPRINU:___________________

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

2018.g. 03.septembrī

 

projekts 8.3.2.2. Jelgavas 2.pamatskolā

Nodarbību cikls "Pēcpusdienas domnīca" (20 stundas)

Domnīca

Skolotājs

Stundu skaits

Nodarbību laiki

Vieta

“Audzinām raksturu”

Iveta Šaicāne

4

1.kl. – trešdiena 14.35

2.kl. – pirmdiena 13.20

3.kl. – otrdiena

59.k.

70.k.

69.k.

“Dabas noslēpumu izzināšana”

Laura Vismane

Larisa Katuļska

4

Trešdiena 15.00

48.k.

“Prātnieku laboratorija”

Inga Lipāne

Svetlana Meļņika

6

Pirmdiena 14.15

Trešdiena 14.15

62.k.

Praktiskās nodarbības klasiskās galda spēles “Šahs”

Guna Skujiņa

6

1.a – otrdiena, ceturtdiena 8.30

1.b – otrdiena, ceturtdiena 10.10

57.k.

Nodarbību cikls sākumskolas izglītojamajiem (13 stundas)

Nodarbība

Skolotājs

Stundu skaits

Nodarbību laiki

Vieta

“Teātra studija”

Ludmila Freija

6

Pirmdiena 14.50

Otrdiena 14.50

Aktu zālē

“Lasīšanas laboratorija”

Olga Kukša

4

Trešdiena 13.25

Piektdiena 13.25

57.k.

“Fiziskā attīstība”

Kristīna Eihvalde

3

Otrdiena 15.00

Trešdiena 15.00

Aktu zālē

 

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās  izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekta ietvaros tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Jaunajā 2017./2018. mācību gadā ir uzsākta ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitāšu ieviešana skolās. Projekta īstenošanai Izglītības pārvalde  iesaistīs arī stratēģiskos partnerus: sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas iestādes.

 
fastrackids_logo_program.png
 
 
"FasTracKids" - mācību programma sešgadniekiem.