Jelgavas 2. pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi.

JELGAVAS PILSĒTAS DOME

JELGAVAS 2.PAMATSKOLA

Reģ. Nr.2812900143

 Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021601, fakss: 63007218,

Jelgavā

 

 

APSTIPRINĀTS

Ar Jelgavas 2.pamatskolas direktora

09.04.2014. rīkojumu Nr.15

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.pamatskola”

iekšējās kārtības noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu

 

 

I.    Vispārīgie jautājumi

 

1.       Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.pamatskola” (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un izglītības iestādes nolikumu.

2.       Noteikumi nosaka izglītības procesa organizāciju, izglītojamo pienākumus un tiesības, izglītojamo darba organizāciju, drošību un tiesību aizsardzību, atbildību par šo Noteikumu pārkāpumiem.

3.       Izglītojamie un viņu vecāki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājās izglītības iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar Noteikumiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

4.       Izglītības iestādes apmeklētājiar Noteikumiem iepazīstas izglītības iestādes vestibilā pie ziņojuma dēļa. Noteikumi ir publicēti arī izglītības iestādes mājas lapā www.j2psk.lv.  Izglītības iestādes darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu izglītības iestādē un tie ir viņiem saistoši.

 

II.     Izglītības procesa organizācija

 

5.       Mācības izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu pasākumi notiek arī brīvdienās.

6.       Mācību process izglītības iestādē sākas plkst. 8.30.

7.       Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi sagatavotos stundai.

8.       Izglītojamie novieto virsdrēbes garderobē. Atrasties izglītības iestādes telpās virsdrēbēs ir aizliegts.

9.       Izglītības iestādes garderobe darbojas no plkst. 8.00 līdz 17.00.

10.  Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu ilgums.

11.  Mācību nodarbību grafiks pirmsskolas sagatavošanas programmās (plkst.):

                                   Norises laiks

                       8.00 – 8.30    – bērnu ierašanās

                       8.45               – brokastis (izglītības iestādes ēdnīcā)

                       9.00               – rīta aplis

                       9.15 – 11.15 – nodarbības

                       11.30 – 12.00 – pusdienas (izglītības iestādes ēdnīcā)

                       12.15 – 13.00 – nodarbības

                       13.15 – 14.00 – pastaiga

                       14.00 – 14.30 – aiziešana mājās

12.  Mācību stundu grafiks pamatizglītības programmās (plkst.):

1.

8.30   –  9.10

2.

9.20   –  9.50

3.

10.20 – 11.00

4.

11.20 – 12.00

5.

12.20 – 13.00

6.

13.10 – 13.50

7.

14.00 – 14.40

8.

14.55 – 15.30

13.  Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, stundas norises laiks un vieta.

14.  Par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek paziņots informācijas stendos. Izglītojamie iepazīstas ar informāciju pirms iziešanas no izglītības iestādes.

15.  Mācību stundas 4.-9. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas. Kabinetu izkārtojumu nodrošina atbildīgais direktora vietnieks.

16.  Interešu izglītības, fakultatīvu un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību saraksta.

17.  Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts atrodas informācijas stendā.

18.  Izglītības iestādes ārpusstundu pasākumi notiek:

1.– 6. klasēm – līdz plkst.18.00

7. – 9. klasēm – līdz plkst.21.00

19.  Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar atbildīgo direktora vietnieku. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota.

20.  Izglītības iestādē tiek organizētas 7.-9.klašu izglītojamo dežūras. Dežūras izglītības iestādē organizē un dežūru grafiku sastāda direktora vietnieks mācību jomā vai direktora norīkots darbinieks. Dežūras sākas plkst. 8.00, dežūras beidzas pēc dežurējošās klases pēdējās pēc saraksta stundas. Sakarā ar 9.klašu skolēnu gatavošanos Valsts pārbaudes darbiem, no 1.aprīļa 9.klašu skolēni tiek atbrīvoti no dežūrām, un dežūras skolā uzsāk 6.klašu skolēni.

21.  Dežuranti nekavējoties informē dežūrējošos pedagogus, dežūrējošo administratoru vai citus pieaugošos par dežūras laikā konstatētajiem izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, īpaši par fizisko vardarbību, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas un izplatīšanas, kā arī izglītības iestādes materiālo vērtībubojāšanasgadījumiem.

22.  Izglītības iestādē tiek organizēta dežūra katrā klasē. Klases dežuranti veic klases telpasuzkopšanu pirms stundas sākuma vai pēc stundas, palīdz pedagogam organizēt mācību stundu.

23.  Starpbrīžos izglītojamiem aizliegts atrasties klases telpā bez pedagoga uzraudzības.

24.  Izglītības iestādē darbojas medpunkts. Medpunkta darba laiks: plkst. 8.00 – 16.00.

25.   Izglītības iestādē strādā bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas darba laiks: 08.00-16.00. Lasītavas daba laiks: plkst. 9.00 – 16.00.

26.   Izglītojamiem ir pieejama ēdnīca izglītības iestādē. Ēdnīcas darba laiks: 08.00-15.00. Uz pusdienām izglītojamie dodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju.

27.  Izglītības iestādes ēdnīcā 4.–9.klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos: saņemot pusdienas, aiznesot lietotos traukus (izņemot pašvaldības apmaksātās pusdienas).

28.  Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības ieguvi, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību, izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz iziešanu ārpus mācību iestādes telpām, slēdzot izglītības iestādes ārdurvis (pamatojums: Satversmes 116.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.nodaļa), izņemot noteikumos noteiktos gadījumos saskaņā ar izglītības iestādēs darbinieka atļauju. Izglītojamais var atstāt izglītības iestādi veselības problēmu un citu iemeslu dēļ, ja ir izglītības iestādes medmāsas rekomendācija vai informācija no vecākiem par nepieciešamību atstāt (rakstiska, telefonu zvans klases audzinātājai vai skolas vadībai) izglītības iestādi.

29.  Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus (likumisko pārstāvi).

 

III.           Izglītojamo tiesības un pienākumi

 

30.  Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

31.  Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.

32.  Izglītojamie ir tiesīgi izmantot izglītības iestādes resursus (izglītības iestādes telpas, bibliotēkas, lasītavas, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus) izglītības iegūšanai. Mācību gada laikā pēc stundām izglītojamajiem ir tiesības izmantot izglītības iestādes bezmaksas internetu mācību nolūkos skolotāja uzraudzībā.

33.  Izglītojamajiem ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu saskaņā ar izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”, saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.

34.  Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles nodarboties izglītības iestādes interešu izglītības programmās, pulciņos un kolektīvos, mācību priekšmetu fakultatīvos, kā arī piedalīties citos ārpusstundu izglītības iestādes piedāvātos pasākumos.

35.  Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamus paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem pētnieciskā darba gaitā.

36.  Saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.

37.  Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un izglītības iestādes vadību.

38.  Piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē un izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem.

39.  Pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.

40.  Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

41.  Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

42.  Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem, vecākiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedagoga vai medmāsas.

43.  Izglītojamajiem ir tiesības starpbrīžos izmantot izglītības iestādes ēdnīcas un kafejnīcas pakalpojumus, ievērojot kārtību, higiēnas prasības un ēšanas kultūru un saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas telpu inventāru.

 

IV.           Izglītojamo pienākumi

 

44.  Izglītojamo pienākumi ir:

44.1.    mācīties atbilstoši savām spējām;

44.2.    ievērot Noteikumus;

44.3.    ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;

44.4.    ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;

44.5.    būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un izglītības iestādes apmeklētājiem;

44.6.    izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības;

44.7.    nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

44.8.    saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;

44.9.    ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);

44.10.               rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu;

44.11.               ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

44.12.               par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus;

44.13.               precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;

44.14.               apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas;

44.15.               pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir iesniegt klases audzinātājam kavējumus attaisnojošu dokumentu;

45.  Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti:

45.1. visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;

45.2. kavējumi līdz 3 mācību dienām semestrī (ne vairāk kā 20 stundas semestrī), kurus ar rakstisku zīmi ir apstiprinājuši izglītojamā vecāki;

45.3. kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku vai telefonisku paziņojumu klases audzinātājam.

45.4 kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt stundas citu iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u.tml.) un to ir apstiprinājis izglītības iestādes direktors.

46.  Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt stundas dažādu, nesaistītu ar slimību, iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi), 10 dienas iepriekš vecāki vēršas pie direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks.

47.  Bez attaisnojoša iemesla mācību neapmeklēšanas gadījumā izglītības iestāde piemēro disciplinārsodu.

48.  Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina direktora paraksts liecībā.

 

V. Izglītojamo darba organizācija

 

49.  Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām. Veselības un higiēnas nolūkos izmanto maiņas apavus (sandales vai kurpes ar zemiem papēžiem), kurus pēc stundām var atstāt maisiņā skolas garderobē.

50.   Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu.

51.  Matu sakārtojumam jāatbilst higiēnas prasībām un jābūt netraucējošam mācību procesā.

52.  Svētku dienās izglītojamie izglītības iestādē ierodas ģērbušies svinīgā apģērbā.

53.  Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, izglītības iestādes inventāra un telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē klases audzinātāju vai atbilstošā mācību priekšmeta pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iestādes inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas, vai atlīdzina zaudējuma vērtību.

54.  Stundu laikā izglītojamo mobilie tālruņi un cita personīgā informāciju un komunikāciju tehnika un ierīces ir atslēgtas. Stundas laikā izglītojamais drīkst izmantot mobilo tālruni vai personīgās informāciju un komunikāciju ierīces tikai ar skolotāja atļauju.

55.  Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to izglītības iestādes ēkas stāvu un gaiteni, kurā notiks nākamā mācību stunda.

56.  Pārvietojoties pa izglītības iestādi, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās.

57.  Katram izglītojamam ir vienotā skolas dienasgrāmata, kurā tiek veikti ieraksti, kas saistīti ar mācībām un audzināšanas darbu. Dienasgrāmatai jābūt līdzi uz katru stundu un tā pēc pedagoga, klases audzinātāja, vadības pārstāvja pirmā pieprasījuma jāuzrāda.

58.  Nedēļas beigās izglītojamā dienasgrāmatu paraksta vecāki (likumiskais pārstāvis).

59.  Izglītojamā pienākums ir regulāri nodot dienasgrāmatu pārbaudei klases audzinātājam.

60.  Izglītojamie apmeklē visas stundas saskaņā ar stundu sarakstu, patstāvīgi sekojot informācijai par izmaiņām stundu sarakstā.

61.  1.-4.klases izglītojamajiem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz klases audzinātājs.

62.  Stundās izglītojamie apzinīgi strādā un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam.

63.  Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.

64.  Uzreiz pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj izglītības iestādes telpas, izņemot ja nav paredzētas konsultācijas, nodarbības pagarinātās dienas grupā, interešu izglītības nodarbības, ārpusstundu pasākumi, netiek plānotas nodarbības lasītavā vai datoru kabinetā.

65.  Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu beigām, gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita pieaugušā uzraudzībā.

66.  6.-9. klases izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību.

 

VI.           Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība

 

67.  Izglītojamiem ir aizliegts:

67.1. smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas, psihotropās vai citas apreibinošas vielas izglītības iestādē, tās teritorijā, kā arī izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

67.2. ienest izglītības iestādē priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā, spēlēt galda spēles, azartspēles un citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;

67.3. patvaļīgi atstāt izglītības iestādes telpas vai teritoriju;

67.4. atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības;

67.5. atņemt vai aizņemties svešu mantu;

67.6. lietot necenzētus vārdus;

67.7. bojāt svešu mantu;

67.8. satikties ar skolai nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;

67.9. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;

67.10. mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos filmēt un ierakstīt nolikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības iestādes direktora saskaņojums. Par šī noteikumu pārkāpumu izglītojamā rīcībā tiek izvērtēta izglītības iestādes pedagoģiskajā padomē, kā arī autortiesību, fizisko personu datu aizsardzības tiesību un citu tiesību pārkāpumu gadījumos direktors lemj par nepieciešamību papildus ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes;

67.11. pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.

68.  Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: izglītības iestādes dežūrējošos pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam, sociālajam vai citiem pedagogiem.

69.  Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, tad:

69.1. Pedagogs, dežūrskolotājs informē izglītības iestādes direktoru vai atbildīgo administratoru un rīkojas atbilstoši turpmākajiem soļiem:

69.1.1.       pedagogs neatstāj agresīvo izglītojamo vienu pašu ar citiem izglītojamajiem;

69.1.2.       pedagogs stundas laikā informē pa mobilo tālruni par notikušo vai nosūta  klases dežurantu pēc izglītības iestādes direktora vai atbildīgā administratora;

69.1.3.       pedagogs starpbrīdī konstatējot izglītojamā agresīvo uzvedību, nosūta tuvuma esošos izglītojamos pēc direktora vai atbildīgā administratora.

69.2.    Izglītības iestādes direktors vai atbildīgais administrators telefoniski, kā arī rakstiski (papīra vai elektroniskā dokumenta formā, ja vecākiem ir e-pasts vai e-žurnāla pieslēgums) informē vecākus par izglītojamā uzvedību.

69.3.    Izglītības iestādes direktors vai atbildīgais administrators ar izglītības iestādes atbalsta dienestu (sociālais pedagogs - 24.kab., psihologs - 25.kab., speciālais pedagogs - 97.kab.) organizē izglītojamajam mācības vienā no minētajiem kabinetiem.

69.4.    Izglītības iestādes direktors vai atbildīgais administrators individuāli izvērtē izglītojamā uzvedību un nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, pašvaldības policiju u. c. dienestus.

69.5.    Nepieciešamības gadījumā, ja izglītojamais tiek nogādāts ar neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnu uz medicīnas iestādi, izglītojamo pavada skolas atbalsta personāla pārstāvji, klases audzinātājs vai atbildīgais administrators.

69.6.    Izglītības iestādes atbalsta dienesta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs:

69.6.1.       veic individuālās pārrunas ar vecākiem un izglītojamo, lai apzinātu izglītojamā uzvedības problēmu iemeslus;

69.6.2.       pēc individuālo pārrunu veikšanas atbalsta dienesta personāls nosaka izglītojamajam preventīvo pasākumu plānu apzināto problēmu novēršanai;

69.6.3.       pēc preventīvo pasākumu veikšanas izglītības iestādes atbalsta dienesta personāls informē izglītības iestādes direktoru par izglītojamā uzvedību.

69.7.              Ja izglītojamā uzvedībā nav vērojami uzlabojumi, izglītības iestādes direktors par to rakstiski informē pašvaldības iestādes.

70.  Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tad rīkojas atbilstoši turpmākajiem soļiem:

70.1.        izglītojamais par izveidojošos situāciju informē savu klases audzinātāju, dežurējošo administratoru, dežūrskolotāju, atbalsta dienestu (sociālais pedagoga – 24.kab., psihologs – 25.kab., speciālais pedagogs – 97.kab., medicīnas māsa – 96.kab.);

70.2.        klases audzinātājs, dežurējošais administrators, dežurskolotājs, atbalsta dienesta pārstāvji izvērtē izveidojošos situāciju un pieņem lēmumus, kas novērš draudus izglītojamajam vai citai personai.

 

71.  Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, tad izglītības iestādes direktors, dežurējošais administrators vai pedagogs rīkojas atbilstoši turpmākajiem soļiem:

71.1.        izvērtējot izveidojošos situāciju, veic pasākumus, lai nekavējoties pārtrauktu fizisko vai emocionālo vardarbību pret izglītojamo;

71.2.        kad emocionālā vai fiziskā vardarbība ir novērsta pret izglītojamo, pedagogs vai vadītājs informē izglītības iestādes atbalsta dienestu (skolas medmāsu, psiholoģi, sociālo pedagogu), kuri atbilstoši nodarījuma pakāpei pieņem lēmumus par turpmāko rīcību (neatliekamās palīdzības izsaukšana, emocionālās spriedzes novēršana).

71.3.        pedagogs vai vadītājs par emocionālās vai fiziskās vardarbības gadījumu informē izglītojamā vecākus;

71.4.        izvērtējot katru konkrēto gadījumu, izglītības iestādes administrācija piesaista pašvaldības iestādes situācijas izvērtēšanai.

72.  Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē Izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.

73.  Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās personas, tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību.

74.  Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā (skolotāju istabā, katrā stāvā izvietots stāva evakuācijas plāns.)

75.  Informācija par operatīvo dienesta izsaukšanu atrodas skolas pirmajā stāvā pie dežuranta, kur atrodas stacionārais tālrunis.

76.  Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības iestādes evakuācijas plānam un kārtībai.

77.  Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

78.  Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie izglītības iestādes medmāsas.

79.  Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes vadības.

80.   Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, izglītības iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu.

81.   Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērstas no izglītojamā puses.

82.   Izglītojamo uzvedību sporta zālē nosaka Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem izglītojamos iepazīstina tāpat, kā ar Noteikumiem.

83.  Izglītības iestāde nosaka vecāku un citu personu šādu uzturēšanās kārtību skolā:

83.1.        Izglītojamo vecākiem un citām izglītības iestādes apmeklējošām personām jāreģistrējas pie izglītības iestādes dežurantes, informējot par izglītības iestādes apmeklējuma mērķi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

83.2.        Izglītojamo vecāki un citas izglītības iestādes apmeklējošās personas tiekas ar pedagogiem pirms stundām, starpbrīžos vai arī pēc stundām, iepriekš vienojoties par tikšanos, bet ne mācību stundu laikā.

83.3.        Izglītojamo vecāki no rīta bērnus pavada līdz garderobei, pēc tam bērni patstāvīgi dodas uz klasi, kur notiks stundas.

83.4.        Izglītojamo vecāki, sagaidot bērnus pēc stundām, uzturas foajē pie izglītības iestādes dežuranta vai pie izglītības iestādes centrālās ieejas.

83.5.        Ja izglītojamo vecāki un citas izglītības iestādes apmeklējošās personas nereģistrējas pie izglītības iestādes dežurantes, tad par katru konkrēto gadījumu izglītības iestādes dežurante mutiski vai arī rakstiski informē izglītības iestādes administrāciju konkrētajā dienā.

 

VII.        Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

 

84.  Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

85.  Izglītojamam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:

85.1.        mutiska piezīme;

85.2.        rakstiska piezīme dienasgrāmatā;

85.3.        rakstiska piezīme liecībā;

85.4.        mutisks aizrādījums;

85.5.        aizrādījums ar ierakstu liecībā;

85.6.        rakstisks ziņojums vecākiem;

85.7.        rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā.

86.  Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.

87.  Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

88.  Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.

89.  Izglītojamais un viņa vecāki ir atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainojamas rīcības dēļ nodarīts izglītības iestādei un apmaksā nodarīto zaudējumu.

90.  Kārtība, kā izskata pamudinājumu un apbalvojumu izteikšanu.

 

Līmenis

Kas izskata

Kārtība, kādā izskata izglītojamā apbalvošana

Tālākā iespējamā darbība

1

2

3

4

0.

Priekšmeta skolotājs

 

 

·        Uzslava

·        Mutiska pateicība

·        Ieraksti dienasgrāmatās

·        Pateicība vecākiem

·        Pateicības, atzinības mācību priekšmetā

 

 

Rosina augstākiem apbalvojumiem

1

2

3

4

1.

Klases audzinātājs

·        Uzslava

·        Mutiska pateicība

·        Ieraksti dienasgrāmatās

·        Pateicība vecākiem

·        Atzinības vēstule

Rosina augstākiem apbalvojumiem

2.

Direktora vietnieki

·       Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādes, sporta, ārpusklases darbā,

·       Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana un apbalvošana;

·       Sportā – atzinības raksti un citi apbalvojumi

Rosina augstākiem apbalvojumiem

3.

Direktors

·       Labāko izglītojamo olimpiāžu uzvarētāju, viņu skolotāju un vecāku pieņemšana dienā, svinīgā līnijā;

·       Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršanai;

·       Ierosinājumu izskatīšana

Rosina augstākiem apbalvojumiem

4.

Pedagoģiskās padomes sēde

·         Goda rakstu piešķiršana (olimpiāžu uzvarētājus, labākos absolventus)

Rosina augstākiem apbalvojumiem

 

91.    Kārtība, kādā izskata izglītojamo pārkāpumus par likumisko pienākumu nepildīšanu:        

 

Līmenis

Amatpersona vai institūcija

Kārtība

Iespējamā rīcība

1.

Priekšmeta pedagogs

·         Mutisks aizrādījums;

·         Individuālas pārrunas;

·         Ieraksts dienasgrāmatā

Priekšmeta pedagogs informē klases audzinātāju un izglītojamo vecākus

2.

Klases

audzinātājs

·         Individuālās pārrunas;

·         Ieraksts dienasgrāmatā

·       Rakstisks ziņojums vecākiem (ieraksts dienasgrāmatā, vēstule);

·       Klases audzinātāja, atbalsta personāla un vecāku kopīga saruna ar izglītojamo.

3.

Direktora

vietnieki

·         Jautājumu izskata mazajā pedagoģiskās padomes sēdē

·         Jautājumu risina sociālais pedagogs

·       Mazā pedagoģiskās padomes sēdē var izteikt aizrādījumu vai rājienu;

·       Rakstiski protokolēts pārkāpumus un lēmums (uzglābāt izglītojamā personas lietā)

4.

Pedagoģiskā padome

·         Izskata jautājumu Mazās pedagoģiskās padomes sēdē;

·         Izskata jautājumu sēdē

Sniedz rekomendācijas direktoram tālākajai rīcībai

5.

Direktors

·         Rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Sadarbība ar pašvaldību, bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, tiesību aizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

VIII.    Noslēguma jautājumi

 

92.  Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt izglītojamo padome, pedagoģiskā padome, izglītības iestādes padome, direktors un iestādes dibinātājs. Tos apstiprina direktors.

93.  Atzīt par spēku zaudējušiem izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus (apstiprināti ar direktora 2013.gada 2.septembra rīkojumu Nr.60).

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības

izglītības iestādes „Jelgavas 2.pamatskola”

 

direktore                                                                                              Ināra Pampe